Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

     Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.
    Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:
1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
2 etapas – platusis įsivertinimas.
3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Kulių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:
1    Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.
oooNuo 2016 m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:
ooo*    2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.
2    Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijas ir pateiktas anketas “.

Kulių mokyklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:
Daiva Pušinskienė- matematikos mokytoja, grupės vadovė.

Jolanta Eitutienė – anglų kalbos mokytoja.
Irena Kniukštienė – anglų kalbos mokytoja.
Regina Jonikienė -  rusų kalbos mokytoja.
Daiva Ščupokienė – kūno kultūros mokytoja.
Staselė Rimkuvienė – kūno kultūros mokytoja.
Andžela Gramauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja.
Jūratė Černevičienė – matematikos mokytoja.

Mokykloje vidaus veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais.

2014-2015 mokslo metai:
2014-2015 m.m. veiklos kokybės planas
2014-2015 m.m. platusis auditas
Moksleivių bendradarbiavimas mokymosi procese (mokytojų apklausa)
Pasiekimai. Mokinių apklausa.
Pasiekimai. Bendra ataskaita. (Mokytojų apklausa)

2015-2016 mokslo metai:
2015-2016 m.m. veiklos kokybės planas
Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. (Mokytojų apklausa)
Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. (Tėvų apklausa)

2016-2017 mokslo metai:
2016-2017 m.m. veiklos kokybės planas
2016-2017 m.m. platusis auditas
Mokytojų apklausa apie pamokos kokybę
Ugdymasis ir mokymasis. Vertimas ugdant
Mokinių grįžtamasis ryšys apie pamokos kokybę (9-12 klasės)

2017-2018 mokslo metai:
2017-2018 m.m. veiklos kokybės planas
2017-2018 m.m. platusis auditas
Plačiojo audito bendra ataskaita
1.1.1 Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė). Mokinių apklausos anketos
1.1.1 Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė). Tėvų apklausos anketos

2018-2019 mokslo metai:
2018-2019 m.m. veiklos kokybės planas
2.2.2 Mokymosi organizavimas.
Klasės valdymas.
2.3.1 Mokymasis.
Savivaldumas mokantis

2019-2020 mokslo metai:
Kulių gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos analizė

2020-2021 mokslo metai:
Kulių gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos analizė
„Pamokos ir popamokinės veiklos užimtumo kriterijai“ anketos analizė