Socialinis pedagogas

ooSocialinis pedagogas siekia įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje, bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais (kurie dirba su vaikais) ir tėvais (teisėtais vaiko atstovais).
Mokyklos socialinio pedagogo funkcijos:
1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikius (kartu su kitais specialistais), gali lankytis pamokose, klasės valandėlėse, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose, namuose.
2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
3. Dalyvauja sprendžiant mokinių pamokų lankomumo, elgesio, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas, krizinius atvejus mokykloje.
4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniais dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, veda klasių valandėles, nuolat tobulina savo kompetencijas.
6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.
7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
8. Renka ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių pamokų lankomumo, elgesio, mokymo(si) ir socialinių įgūdžių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
9. Renka ir teikia duomenis apie mokinių pavėžėjimą.
10. Organizuoja:
oo10.1. socialinės paramos teikimą (nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis);
oo10.2. mokinių maitinimą;
oo10.3. OLWEUS patyčių prevencinės programos vykdymą (OPKUS);
oo10.4. mokyklinių uniformų užsakymą
11. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus). Rašo ir organizuoja socializacijos (vaikų vasaros poilsio) projektus.
12. Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams.