Tvarkos

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas:
ooį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
ooį bendrąjį ugdymą.

002020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą jame nustatyta, kad tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų vaikai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis šeimoje, pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas privalo:
00♦ Pateikti prašymą Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriui nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.. Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į ugdymo įstaigas“.  Kilus klausimas dėl prašymų pateikimų kreiptis į Plungės rajono švietimo skyriaus vedėją. Susipažinti su visu tvarkos aprašu galite čia →

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
Socialinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka
Mokyklos metodinės veiklos nuostatai
Ilgalaikių planų rengimo tvarka
Mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarkos aprašas
Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas
Kulių gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Kulių gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas (atnaujinta)
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Mokinių projektų nuostatai

Pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos priemonių tvarka (atnaujinta)
oopriedas Nr. 1
oopriedas Nr. 2
oopriedas Nr. 3

Turizmo renginių organizavimo aprašas
Turizmo renginių ir išvykų už gimnazijos ribų dokumentai (pildymui atnaujinta)

Direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Mokinių elgesio taisyklės
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Elgesio taisyklės mokyklos valgykloje
Dėl elektroninių cigarečių