Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

     Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.
    Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:
1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
2 etapas – platusis įsivertinimas.
3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Kulių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:
1    Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.
oooNuo 2016 m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:
ooo*    2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.
2    Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijas ir pateiktas anketas “.

Kulių mokyklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:
Daiva Pušinskienė – matematikos mokytoja, grupės vadovė.

Irena Kniukštienė – anglų kalbos mokytoja.
Diana Šiaudvirtienė – pradinių klasių mokytoja.
Staselė Rimkuvienė – kūno kultūros mokytoja.
Andžela Gramauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja.
Ingrida Sungailienė – informacinių technologijų mokytoja.

Mokykloje vidaus veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais.

2014-2015 mokslo metai:
2014-2015 m.m. veiklos kokybės planas
2014-2015 m.m. platusis auditas
Moksleivių bendradarbiavimas mokymosi procese (mokytojų apklausa)
Pasiekimai. Mokinių apklausa.
Pasiekimai. Bendra ataskaita. (Mokytojų apklausa)

2015-2016 mokslo metai:
2015-2016 m.m. veiklos kokybės planas
Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. (Mokytojų apklausa)
Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. (Tėvų apklausa)

2016-2017 mokslo metai:
2016-2017 m.m. veiklos kokybės planas
2016-2017 m.m. platusis auditas
Mokytojų apklausa apie pamokos kokybę
Ugdymasis ir mokymasis. Vertimas ugdant
Mokinių grįžtamasis ryšys apie pamokos kokybę (9-12 klasės)

2017-2018 mokslo metai:
2017-2018 m.m. veiklos kokybės planas
2017-2018 m.m. platusis auditas
Plačiojo audito bendra ataskaita
1.1.1 Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė). Mokinių apklausos anketos
1.1.1 Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė). Tėvų apklausos anketos

2018-2019 mokslo metai:
2018-2019 m.m. veiklos kokybės planas
2.2.2 Mokymosi organizavimas.
Klasės valdymas.
2.3.1 Mokymasis.
Savivaldumas mokantis

2019-2020 mokslo metai:
Kulių gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos analizė

2020-2021 mokslo metai:
Kulių gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos analizė
„Pamokos ir popamokinės veiklos užimtumo kriterijai“ anketos analizė
4.1.2 Lyderystė. Pasidalyta lyderystė
Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. Mokytojų apklausos ataskaita.
Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. Tėvų apklausos ataskaita.
Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. Moksleivių apklausos ataskaita.

2021-2022 mokslo metai:
4.1.2 Lyderystė. Lyderystė mokymuisi. Ataskaita.
Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2022 m.
2.2.2 ugdymo(si) organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. Ataskaita.