Ugdymo karjerai centras

Išvyka į IQ forumą „Plungė 2023: investicijos į tvarią ir inovatyvią pramonę”

20230619_134158 Birželio 16 d. Kulių gimnazijos IIg kl. mokiniai gilino žinias žurnalo „IQ“ organizuotoje konferencijoje, kur pranešimus skaitė atstovai iš Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijų, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja ir kiti pranešėjai. Sužinota apie Plungės pramonės viziją, perspektyvas ir plėtrą, apie ES investicijų naudą, Žemaitijos regiono ekonominės plėtros scenarijus ir verslo galimybes mūsų rajone. Savo sėkmės istorija pasidalino UAB „Litspringas“ direktorius Egidijus Rapalis. Mokiniai turėjo saldžią kavos pertraukėlę, kurioje kartu su karjeros ugdymo koordinatore ir lydinčia mokytoja galėjo aptarti kilusius pastebėjimus ir pasidalinti įspūdžiais!
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooIIg kl. mok. E. Jurevičiūtė

linija karjera

1680602658241

ooo2023 kovo 31 d. II g klasės mokiniai dalyvavo „Sumanaus moksleivio akademijos“ Rokiškio, Plungės, Pasvalio, Biržų, Joniškio inžinerijos eksperimentinės klasės IV susitikime VDU Žemės ūkio akademijoje. Klausėme paskaitų „Moderni technika ir sumaniosios technologijos žemės ūkiui“, „Kosmoso technologijos žemės ūkio mašinų valdymui“ bei lankėme tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi…2023“

linija karjera

1677929983183

ooo2023 kovo 3 d. mūsų mokyklos I-III g klasės mokiniai vyko į Klaipėdos Švyturio areną, kurioje vyko „Studijų regata 2023“. Mugės metu moksleiviai susipažino su Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų studijų programomis, pabendravo su švietimo įstaigų atstovais bei studentais. Tai puiki proga susipažinti su studijų galimybėmis ir jau dabar pradėti dėlioti ateities planus.

linija karjera

Informacija apie praeitų metų abiturientų pasirinkimus

linija karjera

linija karjeraoooŠiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

    Nuo 2012 metų gruodžio mėnesio mūsų mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “. Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.
Karjeros centro paskirtis – padėti Tau pažinti karjerai svarbias charakterio savybes, rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją, priimti tinkamus karjeros sprendimus, įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką.

Paskirtis: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo veiklą darbo rinkoje.

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, kad mokinys tikslingai pasirinktų mokymosi kryptį, profesinę arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai: 
* ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
* teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
* padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
* teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
* sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
* organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdyti profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Pagrindiniai dokumentai
* Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
* Ugdymo karjerai programa.

Siekiama, kad mokiniai:
* Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuodami savo karjerą;
* Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;
* Įvertinų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuodami savo karjerą;
* Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
* Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorius mokiniams padeda:
* Suprasti karjeros žingsnius;
* Rasti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
* Rasti informaciją apie dominančią veiklą;
* Rinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas stojant į profesines mokyklas, kolegijas, universitetus;
* Susidaryti individualų karjeros planą;
*  Susipažinti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO);
* Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais;
* Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatoriaus pagalba tėvams:
* Teikia informaciją apie karjeros ugdymą tėvų susirinkimų metu;
* Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros planavimo klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatoriaus pagalba klasių vadovams:
* Siūlo klasės valandėlių temas;
* Supažindina su metodine medžiaga, skirta karjeros ugdymui;
* Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams;
* Konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su karjeros ugdymu;
* Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas ir įmones;
* Organizuoja susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;

Kviečiame registruotis konsultacijoms mokyklos bibliotekoje  arba el. paštu laimakn@gmail.com

 

NAUDINGOS NUORODOS

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
Profesijų vadovas: http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius: http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://mukis.lt/lt/pradzia.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt
http://kalba.lt/
http://eac.osf.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba