Bendroji informacija

Bendros žinios apie mokyklą
Mokyklos nuostatai
Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės
Strateginis veiklos planas: 2016 – 2018 m.m.2017 – 2019 m.m.
Ugdymo planai: 2016-2017 m.m. , 2017-2018 m.m.2018-2019 m.m.2019-2020 m.m.
Mokyklos veiklos programa: 2012-2013 m.m.2013-2014 m.m.2014-2015 m.m.,                 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m., 2017-2018 m.m., 2018-2019 m.m.
Ugdymo proceso organizavimas
Sveikos gyvensenos ir sveikatos mokslų ugdymo krypties įgyvendinimas
Modulių aprašymas mokyklos ugdymo krypčiai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokyklos metodinės veiklos nuostatai
Pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos priemonių tvarka (atnaujinta)
oopriedas Nr. 1
oopriedas Nr. 2
oopriedas Nr. 3
Mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno nuostatai
Pagalbos mokantis – skatinimo sistema
Pagalbos atsiliekantiems mokiniams teikimo tvarka
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka
Mokinių priėmimo sąlygos:
ooį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
ooį bendrąjį ugdymą.
ooprašymų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas 2020-2021 m.m. grafikas
2019 m. gautų priemonių sąrašas gamtos ir technologijų mokslui
2019 metais nupirktų vadovėlių sąrašas
Elgesio taisyklės mokyklos valgykloje
Dėl elektroninių cigarečių
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimas