Ugdymo karjerai centras

o

IMG_20210326_101826

ooKlaipėdos universitetas vykdo projektą „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Todėl kovo 26 d. Kulių gimnazistai jungėsi į nuotolinę į paskaitą „Fizinis aktyvumas ir sveikata: mokslas ir menas motyvacijai“.
oooKU Sveikatos mokslų fakulteto dėstytoja asistentė kineziterapeutė Rima Margevičiūtė moksleiviams kalbėjo apie šiandieninę Pasaulinės sveikatos situaciją, kokiomis ligomis daugiausia sergame, kokios gali būti fizinio neaktyvumo pasekmės. Pristatė 9 žingsnių į sporto idėjos sukūrimą programą, pakvietė pasidomėti sveikatos fakulteto studijų programomis, pagalvoti ir apsispręsti – link kokios specialybės linksta kiekvieno moksleivio širdis.

linija karjera

ligoniu kasaLSMUlinija karjera

sveikatos universitetas

000Kovo 5 d. Ig -IVg klasių mokiniams vyko klasės valandėlė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Gydytojus, slaugytojus, farmacininkus, odontologus, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, veterinarijos, gyvūnų mokslų, maisto bei pašarų gamybos ir saugos specialistus ruošia LSMU! Į svarbius klausimus susitikimo metu atsakė LSMU karjeros centro specialistas Linas Šablinskas bei pristatė universitetą ir studijų programas.

linija karjera

Informacija apie praeitų metų abiturientų pasirinkimus

linija karjera

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2021 m.

linija karjera

oooGruodžio 4 d. Kulių gimnazijos gimnazistai dalyvavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojamoje paskaitoje, kurios metu universiteto profesijų koordinatorė Aistė Rimkutė papasakojo, kaip teisingai pasirinkti savo karjeros kelią, kad vėliau netektų gailėtis dėl savo pasirinkimo. Paskaitos metu visi dalyviai sprendė karjeros testą, kuris parodė kokioje darbo vietoje turėtume dirbti pagal asmens savybes. Taip pat lektorė supažindino su universitetu, ten vykdomomis studijų programomis. Iš tiesų ši paskaita buvo kitokia nei įprasta, lektorė pateikė daug įdomios informacijos. Labai džiaugiamės, kad paskaitos, kurių šiuo metu negalime klausytis mokykloje, persikelia į virtualią erdvę. Dėkojame už naudingą ir informatyvią klasės valandėlę.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooHenrika Norkeliūnaitė, IV g 

oo                                        linija karjera
oooSpalio 23 d. pakvietėme 8 – 12 klasių mokinius dalyvauti virtualioje klasės valandėlėje „Kaip atrasti veiklą, kuria noriu gyvenime užsiimti?“ Su mokiniais bendravo Eglė Kislovski – Lietuvos sveikuolių sąjungos valdybos narė, jaunimo bei šeimų stovyklų organizatorė, vadovė, lektorė. Daug metų dirbo vadovaujamą darbą marketingo, grožio industrijos, fotografijos, mados renginių režisūros srityse. Pasak lektorės,  „paskutinėse klasėse moksleiviai stovi ant pasirinkimo slenksčio“. Labai dažnai renkantis profesiją pasirinkimams įtaką daro draugai arba tėvai. Paaugliai neišgirsta savo vidaus. Paskaitos metu per konkrečius įrankius ir metodikas mokiniai buvo supažindinti, kaip gyvenime ieškoti savo paskirties ir veiklos, kaip atpažinti savo talentus ir gabumus, kurie gali atnešti laimę.linija karjeraoooŠiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

    Nuo 2012 metų gruodžio mėnesio mūsų mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “. Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.
Karjeros centro paskirtis – padėti Tau pažinti karjerai svarbias charakterio savybes, rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją, priimti tinkamus karjeros sprendimus, įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką.

Paskirtis: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo veiklą darbo rinkoje.

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, kad mokinys tikslingai pasirinktų mokymosi kryptį, profesinę arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai: 
* ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
* teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
* padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
* teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
* sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
* organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdyti profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Pagrindiniai dokumentai
* Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
* Ugdymo karjerai programa.

Siekiama, kad mokiniai:
* Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuodami savo karjerą;
* Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;
* Įvertinų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuodami savo karjerą;
* Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
* Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorius mokiniams padeda:
* Suprasti karjeros žingsnius;
* Rasti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
* Rasti informaciją apie dominančią veiklą;
* Rinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas stojant į profesines mokyklas, kolegijas, universitetus;
* Susidaryti individualų karjeros planą;
*  Susipažinti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO);
* Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais;
* Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatoriaus pagalba tėvams:
* Teikia informaciją apie karjeros ugdymą tėvų susirinkimų metu;
* Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros planavimo klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatoriaus pagalba klasių vadovams:
* Siūlo klasės valandėlių temas;
* Supažindina su metodine medžiaga, skirta karjeros ugdymui;
* Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams;
* Konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su karjeros ugdymu;
* Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas ir įmones;
* Organizuoja susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;

Kviečiame registruotis konsultacijoms mokyklos bibliotekoje  arba el. paštu laimakn@gmail.com

 

NAUDINGOS NUORODOS

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
Profesijų vadovas: http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius: http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://mukis.lt/lt/pradzia.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt
http://kalba.lt/
http://eac.osf.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba