Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

     Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.
    Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:
1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
2 etapas – platusis įsivertinimas.
3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Kulių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:
1    Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.
oooNuo 2016 m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:
ooo*    2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
oooMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.
2    Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijas ir pateiktas anketas “.

Kulių mokyklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:
Daiva Pušinskienė- matematikos mokytoja, grupės vadovė.

Jolanta Eitutienė – anglų kalbos mokytoja.
Irena Kniukštienė – anglų kalbos mokytoja.
Regina Jonikienė -  rusų kalbos mokytoja.
Daiva Ščupokienė – kūno kultūros mokytoja.
Staselė Rimkuvienė – kūno kultūros mokytoja.
Andžela Gramauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja.
Jūratė Černevičienė – matematikos mokytoja.

Mokykloje vidaus veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais.

2011-2012 mokslo metai:
2011 -2012 m.m. veiklos kokybės planas
2012 m.m. platusis auditas
Moksleivių bendradarbiavimas ugdymo procese
Plačiojo audito išvados 2011-2012 m.m.

2012-2013 mokslo metai:
2012-2013 m.m.veiklos kokybės planas
2013 m.m. platusis auditas
2013 m.m platusis įsivertinimas
2013 m.m. vidaus veiklos kokybės darbo grupės ataskaita

2013-2014 mokslo metai:
2013-2014 m.m.veiklos kokybės planas
2013-2014 m.m. veiklos rodiklių tyrimas:
l  I. Apklausos „Mokymosi motyvacija“ anketų rezultatai:
l      ♦ mokinių;
l      ♦ mokytojų.

    II. Apklausos „Mokymosi pasiekimai“ anketų rezultatai:
l      ♦ mokinių:       8 klasė, 9 klasė, 10 klasė, 11 klasė ;
l      ♦ mokytojų;
l      ♦ tėvų.